COOKIES 

 

AVISO LEGAL

 

Identificación e Titularidade
En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, o Titular expón os seus datos identificativos. 


Titular: 13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega. 
NIF: F27881416 
Domicilio: Subida Barranco, nº 5, baixo. 36202 - Vigo , Pontevedra, España. 
Correo electrónico: 13gradosvigo@gmail.com 
Sitio web: https://www.13grados.com

Finalidade
A finalidade do sitio web https://www.13grados.com é a divulgación e conservación dos fondos mariños da ría de Vigo. 

Condicións de Uso
A utilización do sitio web outórgache a condición de Usuario, e implica a aceptación completa de todas as cláusulas e condicións de uso incluídas nas páxinas: 

 •  Aviso Legal 

 •  Política de Cookies

Se non estás conforme con todas e cada unha destas cláusulas e condicións abstente de utilizar este sitio web. 

O acceso a este sitio web non supón, en forma algunha, o inicio dunha relación comercial con 13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega.
 
A través deste sitio web, o Titular facilítache o acceso e a utilización de diversos contidos que o Titular ou os seus colaboradores publicaron por medio de internet. 

A ese efecto, obrígaste e comprométeste a NON utilizar calquera dos contidos do sitio web con fins ou efectos ilícitos, prohibidos neste Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos contidos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático propios ou contratados por 13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega, doutros usuarios ou de calquera usuario de internet. 

O Titular resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios que vulneren a lexislación vixente, sexan lesivos dos dereitos ou intereses de terceiros, ou que, ao seu xuízo, non resulten adecuados para a súa publicación. 

13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través do sistema de comentarios, redes sociais ou outras ferramentas de participación, conforme ao previsto na normativa de aplicación. 

Medidas de seguridade
Os datos persoais que facilites ao Titular poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a 13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega, que asume todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos. 

Con todo, debes ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en internet non son enteiramente fiables e que, por iso o Titular non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos aínda que o Titular pon todos os medios necesarios e toma as medidas de seguridade oportunas para evitar a presenza destes elementos daniños. 

Contidos
O Titular obtivo a información, o contido multimedia e os materiais incluídos no sitio web de fontes que considera fiables, pero, aínda que tomou todas as medidas razoables para asegurar que a información contida é correcta, o Titular non garante que sexa exacta, completa ou actualizada. 13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega declina expresamente calquera responsabilidade por erro ou omisión na información contida nas páxinas deste sitio web. 

Queda prohibido transmitir ou enviar a través do sitio web calquera contido ilegal ou ilícito, virus informáticos, ou mensaxes que, en xeral, afecten ou violen dereitos de o Titular ou de terceiros. 

Os contidos de https://www.13grados.com teñen unicamente unha finalidade informativa e baixo ningunha circunstancia deben usarse nin considerarse como oferta de venda, solicitude dunha oferta de compra nin recomendación para realizar calquera outra operación, salvo que así se indique expresamente. 

13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega resérvase o dereito para modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido de https://www.13grados.com, as ligazóns ou a información obtida a través do sitio web, sen necesidade de previo aviso. 

13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega non é responsable dos danos e prexuízos que puidesen derivarse da utilización da información do sitio web ou do contido nas redes sociais do Titular. 

Política de cookies
Na páxina
Política de Cookies podes consultar toda a información relativa á política de recollida e tratamento das cookies. 

Ligazóns a outros sitios web
O Titular pódeche proporcionar acceso a sitios web de terceiros mediante ligazóns coa finalidade exclusiva de informar sobre a existencia doutras fontes de información en internet nas que poderás ampliar os datos ofrecidos no sitio web. 
Estas ligazóns a outros sitios web non supoñen en ningún caso unha suxestión ou recomendación para que visites as páxinas web de destino, que están fóra do control do Titular, polo que 13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega non é responsable do contido dos sitios web vinculados nin do resultado que obteñas ao seguir ditas ligazóns. 


Así mesmo, 13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega non responde das ligazóns situadas nos sitios web vencellados aos que che proporciona acceso. 


O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre 13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega e o propietario do sitio no que se estableza a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte do Titular dos seus contidos ou servizos. 

Se accedes a un sitio web externo desde unha ligazón que atopes en https://www.13grados.com deberás ler a propia política de privacidade do outro sitio web que pode ser diferente da deste sitio web. 

Propiedade intelectual e industrial
Todos os dereitos están reservados. 

Todo acceso a este sitio web está suxeito ás seguintes condicións: a reprodución, almacenaxe permanente e a difusión dos contidos ou calquera outro uso que teña finalidade pública ou comercial queda expresamente prohibida sen o consentimento previo expreso e por escrito de 13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega. 

Limitación de responsabilidade
A información e servizos incluídos ou dispoñibles a través deste sitio web poden incluír incorreccións ou erros tipográficos. De forma periódica o Titular incorpora melloras e/ou cambios á información contida e/ou os Servizos que pode introducir en calquera momento.

O Titular non declara nin garante que os servizos ou contidos sexan interrompidos ou que estean libres de erros, que os defectos sexan corrixidos, ou que o servizo ou o servidor que o fai dispoñible estean libres de virus ou outros compoñentes nocivos sen prexuízo de que o Titular realiza todos os esforzos para evitar este tipo de incidentes. 
13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega declina calquera responsabilidade no caso de que existan interrupcións ou un mal funcionamento dos Servizos ou contidos ofrecidos en internet, calquera que sexa a súa causa. Así mesmo, o Titular non se fai responsable por caídas da rede, perdas de negocio como consecuencia de ditas caídas, suspensións temporais de fluído eléctrico ou calquera outro tipo de dano indirecto que che poida ser causado por causas alleas ao Titular. 

Antes de tomar decisións e/ou accións con base á información incluída no sitio web, o Titular recoméndache comprobar e contrastar a información recibida con outras fontes. 

Dereito de exclusión
13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso ao sitio web e os servizos ofrecidos sen necesidade de previo aviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran calquera das condicións deste Aviso Legal. 

Xurisdición
Este Aviso Legal réxese integramente pola lexislación española. 

Contacto
No caso de que teñas calquera dúbida acerca destas Condicións legais ou queiras realizar calquera comentario sobre este sitio web, podes enviar unha mensaxe de correo electrónico á dirección 13gradosvigo@gmail.com. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE


13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega infórmache sobre a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios que poidan ser solicitados durante a navegación, ao mercar un produto ou contratar un servizo a través do sitio web https://www.13grados.com

Neste sentido, 13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e de Garantía de Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD).
O uso do sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade así como as condicións incluídas no Aviso Legal. 

Identidade do responsable
Titular: 13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega. 
NIF: F27881416 
Domicilio: Subida Barranco, nº 5, baixo. 36202 - Vigo, Pontevedra, España. 
Correo electrónico: 13gradosvigo@gmail.com 
Sitio web: https://www.13grados.com 

Principios aplicados no tratamento de datos
No tratamento dos teus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos (RGPD): 

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: O Titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento dos datos persoais que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os que o Titular informará o Usuario previamente con absoluta transparencia. 

 

 • Principio de minimización de datos: O Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para o fin ou fins que os solicita. 

 

 • Principio de limitación do prazo de conservación: O Titular manterá os datos persoais solicitados durante o tempo estritamente necesario para o fin ou os fins do tratamento. O Titular informará o Usuario do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade. 

  No caso de subscricións, o Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable. 

 

 • Principio de integridade e confidencialidade: Os datos persoais solicitados serán tratados de tal maneira que a súa seguridade, confidencialidade e integridade estea garantida. O Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros. 

Obtención de datos persoais
Para navegar por https://www.13grados.com non é necesario que facilites ningún dato persoal. 

Os casos nos que si proporcionas os teus datos persoais son os seguintes: 

 • Ao contactar a través dos formularios de contacto ou enviar un correo electrónico. 

 • Ao realizar un comentario nun artigo ou nunha páxina. 

 • Ao mercar un produto ou contratar un servizo.

 

Dereitos
O Titular informa que sobre os teus datos persoais tes dereito a: 

 • Solicitar o acceso aos datos almacenados. 

 • Solicitar unha rectificación ou a cancelación. 

 • Solicitar a limitación do seu tratamento. 

 • Opoñerte ao tratamento.

 
Non podes exercitar o dereito á portabilidade dos datos. 

O exercicio destes dereitos é persoal e por tanto debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que facilitase os seus datos nalgún momento, pode dirixirse a 13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como os obtivo, solicitar a rectificación dos mesmos, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación deses datos nos ficheiros do Titular. 

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición tes que enviar un correo electrónico a 13gradosvigo@gmail.com xunto coa proba válida en dereito como é unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.
 
Tes dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideras que o tratamento de datos persoais que che concirnen infrinxe o Regulamento. 

Finalidade do tratamento de datos persoais
Cando te conectas ao sitio web para enviar un correo ao Titular, escribes un comentario nun artigo ou unha páxina, subscríbeste ao seu boletín, mercas un produto ou realizas unha contratación estás a facilitar información de carácter persoal da que o responsable é 13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega. 
Esta información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser o teu enderezo IP, nome e apelidos, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, dás o teu consentimento para que a túa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por — Wix. com — só como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.
 
Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular é diferente segundo o sistema de captura de información: 

 

 • Formularios de contacto: O Titular solicita datos persoais entre os que poden estar: nome e apelidos, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e enderezo de sitio web coa finalidade de responder as consultas dos Usuarios, ofrecer información e demostracións dos produtos e servizos do Titular, incluídos orzamentos.
  Por exemplo, 13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega utiliza eses datos para dar resposta a mensaxes, dúbidas, queixas, comentarios ou inquedanzas que poden ter os Usuarios relativas á información incluída no sitio web, os produtos e os servizos que se prestan a través do sitio Web, o tratamento dos datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluídos no sitio web, así como calquera outra consulta que o Usuario poida ter e que non estea suxeita ás condicións do sitio web.

 

 • Formularios de comentarios: O Titular solicita datos persoais entre os que poden estar: nome e apelidos, enderezo de correo electrónico, e enderezo de sitio web coa finalidade de responder aos comentarios dos Usuarios.

 

 • Formularios de contratación de produtos ou servizos: O Titular solicita datos persoais entre os que poden estar: nome e apelidos, documento de identidade (número de identificación fiscal, número de identificación de estranxeiro, pasaporte ou permiso de residencia), enderezo de correo electrónico, enderezo postal, número de teléfono e datos de pagamento (métodos de pago ou datos bancarios) coa finalidade de manter unha relación comercial co Usuario, realizar o envío dos pedidos, prestar os servizos contratados e para realizar a facturación e o cobro dos produtos ou servizos contratados.

 

Existen outras finalidades polas que o Titular trata datos persoais: 

 • Para garantir o cumprimento das condicións recollidas no Aviso Legal e na lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web para garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle. 

 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio web. 

 • Para analizar a navegación dos usuarios. O Titular recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de cookies que se descargan no computador do Usuario cando navega polo sitio web cuxas características e finalidade están detalladas na Política de Cookies. 

 • Para xestionar as redes sociais. 13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega ten presenza en redes sociais. Se segues nas redes sociais ao Titular, o tratamento dos datos persoais rexerase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e que aceptaches previamente. 

Podes consultar as políticas de privacidade das principais redes sociais nestas ligazóns: 
Facebook 
Twitter 
Linkedin 
YouTube 
Instagram 

O Titular tratará os teus datos persoais coa finalidade de administrar correctamente a súa presenza na rede social, para informarche das súas actividades, produtos ou servizos, así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan. 
En ningún caso o Titular utilizará os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual. 

Seguridade dos datos persoais
Para protexer os teus datos persoais, o Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos. 

O sitio web está aloxado en Wix.com. A seguridade dos datos está garantida, xa que toman todas as medidas de seguridade necesarias para iso. Podes consultar a súa política de privacidade para ter máis información. 

13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega informa o Usuario de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa condición de que dita cesión de datos estea amparada nunha obriga legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. 

Neste último caso, só levará a cabo a cesión de datos ao terceiro cando 13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega dispoña do consentimento expreso do Usuario. 


Con todo, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos, requirirase consentimento ao Usuario informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Sempre se realizará cos máis estritos estándares de seguridade. 

Contido doutros sitios web
As páxinas deste sitio web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutras web compórtase exactamente da mesma maneira que se visitases a outra web. 

Estes sitios web poden recompilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un código de seguimento adicional de terceiros, e supervisar a túa interacción usando este código. 

Política de Cookies
Para que este sitio web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que é unha información que se almacena no teu navegador web. 
Na páxina da
Política de Cookies podes consultar toda a información relativa á política de recollida, a finalidade e o tratamento das cookies. 

Lexitimación para o tratamento de datos
A base legal para o tratamento dos teus datos é: o consentimento. 
Para contactar co Titular, subscribirche a un boletín, mercar un produto ou realizar comentarios neste sitio web tes que aceptar a presente Política de Privacidade. 

Categorías de datos persoais
As categorías de datos persoais que trata o Titular son OS d
atos identificativos. 

Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos. 

Conservación de datos persoais
Os datos persoais que proporciones ao Titular conservaranse ata que solicites a súa supresión. 

Destinatarios de datos persoais

Google Analytics é un servizo de analítica web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). Google Analytics utiliza "cookies", que son arquivos de texto situados no teu computador, para axudar ao Titular a analizar o uso que fan os Usuarios do sitio web.

A información que xera a cookie sobre o uso do sitio web (incluíndo o enderezo IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos. 

 

Máis información en: https://analytics.google.com 

 

Na páxina de Política de privacidad de Google explícase como Google xestiona a privacidade no que respecta ao uso das cookies e outra información. Tamén podes ver unha lista dos tipos de cookies que utiliza Google e os seus colaboradores e toda a información relativa ao uso que fan das cookies publicitarias

Navegación Web
Ao navegar por https://www.13grados.com pódense recoller datos non identificativos, que poderían incluír, o enderezo IP, xeolocalización, un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non poden ser utilizados para identificarte. 

O sitio web utiliza os seguintes servizos de análises de terceiros:  Google Analytics. 

O Titular utiliza a información obtida para obter datos estatísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar patróns de navegación e para recompilar información demográfica. 

O Titular non se fai responsable do tratamento dos datos persoais que realicen as páxinas web ás que poidas acceder a través das distintas ligazóns que contén o sitio web. 

Exactitude e veracidade dos datos persoais
Comprométeste a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantelos debidamente actualizados. 

Como Usuario do sitio web es o único responsable da veracidade e corrección dos datos remitidos ao sitio web, exonerando a 13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega de calquera responsabilidade ao respecto. 

Aceptación e consentimento
Como Usuario do sitio web declaras estar informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptas e consentes o tratamento dos mesmos por parte de 13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega na forma e para as finalidades indicadas nesta Política de Privacidade. 

Revocabilidade
Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición tes que enviar un correo electrónico a 13gradosvigo@gmail.com xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente. 
O exercicio destes dereitos non inclúe ningún dato que 13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega estea obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade. 

Cambios na Política de Privacidade
O Titular resérvase o dereito para modificar a presente Política de Privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como ás prácticas da industria. 
Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas. 

 

POLÍTICA DE COOKIES


En cumprimento co disposto no artigo 22.2 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, o Titular infórmache de que este sitio web utiliza cookies, así como sobre a súa política de recollida e sobre o tratamento que fai das mesmas. 

Que son as cookies
Unha cookie é un ficheiro que se descarga no teu computador ao entrar a determinadas páxinas web. As cookies permiten a unha páxina web, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre os teus hábitos de navegación e —dependendo da información que conteñan e da forma en que utilices o teu equipo— poden utilizarse para identificarte. 

Tipos de cookies utilizadas
O sitio web  utiliza os seguintes tipos de cookies: 

 • Cookies de análise: Son aquelas que, ben tratadas polo sitio web ou por terceiros, permiten cuantificar o número de usuarios e así realizar a medición e análise estatística da utilización que fan os usuarios do sitio web. Para iso analízase a navegación que fas neste sitio web co fin de melloralo. 

 

 • Cookies técnicas: Son aquelas tratadas polo sitio web que permiten aos usuarios rexistrados navegar a través da área restrinxida e a utilizar as súas diferentes funcións, por exemplo, levar a cabo o proceso de compra dun Produto ou Servizo. 
  Algunhas cookies son esenciais para o funcionamento do sitio web, por exemplo, o sistema de comentarios ou o buscador. 

 

 • Cookies de personalización: Son aquelas que permiten aos usuarios acceder ao Servizo con algunhas características de carácter xeral predefinidas en función dunha serie de criterios establecidos polo usuario como, por exemplo, o idioma ou o tipo de navegador a través do cal se conecta a este sitio web. 

Desactivar as cookies
Podes aceptar, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no teu equipo mediante a configuración das opcións do navegador. 


Nas seguintes ligazóns atoparás instrucións para habilitar ou deshabilitar as cookies nos navegadores máis comúns. 
Firefox
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 
Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES 
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

Cookies de terceiros
O sitio web utiliza os servizos de «Google Analytics» que poden instalar cookies que serven para obter estatísticas e datos publicitarios. 


O sitio web inclúe outras funcionalidades proporcionadas polas redes sociais e que poden instalar cookies. Podes compartir o contido nas túas redes sociais como Facebook, Twitter, Google+, Instagram ou Youtube cos botóns incluídos para tal efecto ou coas ferramentas para compartir propias das redes sociais. 

Advertencia sobre eliminar cookies
Podes eliminar e bloquear as cookies deste sitio web, pero parte do sitio non funcionará correctamente ou a súa calidade pode verse afectada. 

Contacto
No caso de que teñas calquera dúbida acerca desta Política de Cookies ou queiras realizar algún comentario sobre este sitio web, podes enviar unha mensaxe de correo electrónico para o seguinte enderezo: 13gradosvigo@gmail.com

CONTACTA CON NOSOUTRAS 

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

13 GRADOS sociedade cooperativa galega sen ánimo de lucro 

© 2019  -   13 GRADOS